Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1      émiel BV, met maatschappelijke zetel te Van Stralenlei 21 - 2170 Antwerpen is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0899.375.288. Hierna genoemd: Boilerbuddy.

1.2      Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Boilerbuddy en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

1.3      Het elektronische leerplatform van Boilerbuddy biedt haar klanten de mogelijkheid om cursussen online aan te kopen voor video lessen alsook 1 op 1 advies afhankelijk van het gekozen traject. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Boilerbuddy. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

2. Aanbod – totstandkoming van de overeenkomst

2.1      Het aanbod is vrijblijvend. Boilerbuddy is gerechtigd het aanbod en de prijs ten allen tijde aan te passen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1      De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Boilerbuddy, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.

4. Prijs

4.1      De overeenkomst is gesloten aan de op de prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door Boilerbuddy.

4.2      Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

5. Betaling

5.1      De opdrachtgever betaald bij aanvang van de opleiding. Alsook zal de mogelijkheid worden aangeboden om te betalen in termijnen. Indien de opdrachtgever kiest voor termijn betalingen, zal de opleiding worden vrijgegeven per betaalde module. De opdrachtgever dient te betalen binnen de 7 dagen na tussentijdse factuurdatum.
Indien de opdrachtgever niet betaalt, om welke reden dan ook, kan de ondernemer de toegang tot het leerplatform intrekken tot de betaling is ontvangen.

5.2      Elke factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-onderneming, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtsweg een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Elk factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag nadat Boilerbuddy een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post of op de dag die volgt nadat Boilerbuddy een gratis aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIV.4 WER.
Bovendien is er op dat moment een referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3      Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van Boilerbuddy, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6. Overmacht

6.1      Indien Boilerbuddy de opleiding niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt technische problemen met het leerplatform, ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Boilerbuddy het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

7. Klachten en garantie

7.1      Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan Boilerbuddy. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Boilerbuddy kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat Boilerbuddy de klacht tijdig of terecht acht.

7.2      Boilerbuddy is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. Boilerbuddy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van Boilerbuddy is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

8. Intellectuele eigendom

8.1      De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Boilerbuddy. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

8.2      Als er in de contractuele relatie met de klant intellectuele eigendom tot stand komt, dan blijven de intellectuele rechten bij de klant, tenzij er anders overeengekomen wordt.

9. Privacy

9.1      Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Boilerbuddy te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Boilerbuddy is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

9.2      In bepaalde omstandigheden is Boilerbuddy verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Boilerbuddy hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Boilerbuddy van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

9.3      Indien Boilerbuddy alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal Boilerbuddy de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

9.4      De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

9.5      Boilerbuddy draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

10. Varia en geschillenregeling

10.1    Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Boilerbuddy van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2    Boilerbuddy zal zich in inspannen om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de afgelijnde en redelijke lijnen van de aangekochte opleiding. Boilerbuddy biedt geenszins een ‘succesgarantie’. Het is onmogelijk om eenzijdig een garantie op succes te bieden, er wordt steeds inspanning verwacht van de opdrachtgever. Boilerbuddy kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de keuzes die de klant maakt en de gevolgen daarvan.

10.3    Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Boilerbuddy afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Boilerbuddy. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.4    Een eventuele in gebreke blijven van Boilerbuddy om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

10.5    De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

10.6    In de relatie tussen Boilerbuddy en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Boilerbuddy worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar Boilerbuddy gevestigd is, onverminderd het recht voor Boilerbuddy om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.


11. Online cursussen


10.1 Toegang tot de online lessen is persoonlijk. De toegang mag niet gedeeld worden met derden.

10.2 Bij een vermoeden van het delen van online lessen met derden, wordt de toegang voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de dienstverlener de klant enige vergoeding of betaling is verschuldigd.